Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

GDPR

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny predpis. Zaoberá sa ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na kontrolu spracovania osobných údajov. Ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

 

  • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
  • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
  • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 

 

 

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

1.      Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby,

2.   Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel

3.   Zásada minimalizácie osobných údajov §8 – preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
4.    Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
5.    Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
6.    Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov
7.    Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov  a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 

 

 

 

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.tiptopbrany.sk

 

FIKOMA spol. s r.o.

Vranovská 42

080 06 Prešov

0908 338 798

tiptopbrany@gmail.com

 

·         prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.tiptopbrany.sk

 

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

  • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy,
  • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov,
  • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar a to prostredníctvom vypracovania objednávky a prostredníctvom elektronickej pošty,

·         účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie zmluvy,

·         účelom spracúvania osobných údajov je spätné kontaktovanie.

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

·         prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

·         kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

·         údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

·         prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar očakáva

·         prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

·         prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

 

·         prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

·         prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

·         prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

·         prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

·         Opis uplatňovaných technických a organizačných bezpečnostných opatrení:

 

          Zmluvy, kde sú údaje uvedené sú šifrované v špeciálnom foldri na HDD

          šifrovanie sa používa na prenášané údaje (cez sieť) aj uložené údaje (na rôznych typoch médií)

          príslušné osoby majú možnosť uplatniť svoje práva. Ak v súvislosti so žiadosťou príslušnej osoby nepodnikneme žiadne opatrenia, danú osobu bezodkladne informujeme, prečo opatrenia nepodnikneme, a upozorníme ju, že môže podať sťažnosť prostredníctvom dozorného orgánu a požadovať súdne opravné prostriedky.

 

 

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

·         zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

·         Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vymazanie údajov z jeho informačných systémov. 

Scroll to Top